GenelHaberlerKurumsal Haber

Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması

MKE Ankaragücü Kuruluş Yılı Etkinliğimiz İçin Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması Katılım Şartları;

 • Yarışma 5-12 yaş arası çocuklara yöneliktir.
 • Resim çalışmalarında “Ankaragücü” temasının yer alması gerekmektedir. Katılımcı çocuklardan, Ankaragücü teması kapsamındaki hayallerini resmetmesi beklenmektedir.
 • Resimler, 35cm x 50cm ölçülerinde resim kâğıdına pastel boya ile yapılacaktır.
 • Resimlerin sağ arka köşesinde yarışmaya katılan çocuğun adı soyadı, yaşı, sınıfı, velisinin adı soyadı ve cep telefonu numarası yazılarak iletilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin olmadığı resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Her yarışmacı sadece bir kez yarışmaya katılma hakkına sahiptir.
 • Yarışma başvurusu 1-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında MKE Ankaragücü Store mağazalarına bizzat ya da posta yolu ile yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2022, saat 19.00’dur.
 • Kazananlar, seçici kurul değerlendirmesi sonucu 30 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacaktır. Kazanan yarışmacıların ödülleri 31 Ağustos 2022 tarihinde verilecektir.
 • Seçici kurul tarafından birinci seçilen yarışmacıya 2 Adet Doğu Tribün kombinesi ve 1500 TL’lik MKE Ankaragücü Store mağazalarında kullanabileceği hediye çeki verilecektir.
 • İkinci yarışmacıya 1500 TL’lik MKE Ankaragücü Store mağazalarında kullanabileceği hediye çeki verilecektir.
 • Üçüncü yarışmacıya 1000 TL’lik MKE Ankaragücü Store mağazalarında kullanabileceği hediye çeki verilecektir.
 • Yarışmaya katılan yarışmacıların ulaştırdıkları resimler MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği tarafından yazılı, görsel, dijital ve sosyal medyada kullanılabilir. Yarışmaya katılan her kişi, ebeveynleri veya yasal temsilcileri, yarışmaya gönderdikleri resimlerin belirtilen kanallar üzerinde kullanılması halinde herhangi bir hak talep etmeyeceğini ve aşağıda belirtilen “Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması”na Katılım Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni’ni kabul eder.

 

Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması”na Katılım Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni
1. Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun çerçevede, Veri Sorumlusu tarafından, “Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması”na katılım, yarışmada resimlerin değerlendirilmesi, ödül hak eden katılımcılara ödüllerin gönderimi ve ilgili iletişim çalışmaları kapsamında işlenecektir.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi, Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yarışmaya katılım, kazananların belirlenmesi, ödüllerin gönderimi ve ilgili iletişim çalışmaları kapsamında, açık rızanıza istinaden veya ilgili mevzuat başta olmak üzere KVKK Madde 5/2’de öngörülen diğer hallerde, bu bilgilendirme metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından yukarıda belirtilen amaç ve KVKK Madde 5 ve 6’da belirtilen hukuki sebeplerle, “Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması”na katılım sürecinde bizzat ya da posta yolu ile toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu veriler, yarışma ve ilgili iletişim çalışmalarının bitimine dek muhafaza edilecektir. Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Veri Sorumlusu tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Veri Sorumlusunun ve Veri Sorumlusuyla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda paydaşlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.1. Veri Sorumlusu Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme AmaçlarıVeri Sorumlusu aşağıda belirtilen* kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.
• Kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz, “Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması” sürecinin yürütülmesi, değerlendirme süreci, hediyelerin katılımcılara ulaştırılması amaçlarıyla işlenebilecektir.
• Veri Sorumlusu, yarışma kapsamında bizzat ya da posta yolu ile teslim alınan resim/fotoğraf dosyalarını her türlü yayın organında iletişim ve tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.
1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusu, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Benzer İçerikler

Başa dön tuşu
Loading...